Menu

DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO CZYTANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BRWINOWIE REGULAMINY PLANY LEKCJI ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW OD 1 WRZEŚNIA 2014 PSYCHOLOG, PEDAGOG CZAS PRACY Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej i duplikatów świadectwa szkolnego Szkoła Współpracy Certyfikat UBEZPIECZENIA

Dokumenty - INFORMACJE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BRWINOWIE

S T A T U T

 

Szkoły Podstawowej Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki

 

i Gimnazjum Nr 1

im. Żołnierzy Zrzeszenia

„Wolność i Niezawisłość”

 

w Zespole Szkół Nr 1

w Brwinowie

 

 

Spis treści

        I.            Postanowienia wstępne                                                                                                                                 

      II.            Cele i zadania szkoły                                                                                                                                    

   III.            Organa szkoły – prawa i obowiązki                                                                                                           

    IV.            Współpracownicy organów szkoły i sposoby rozwiązywania konfliktów między nimi                   

      V.            Współpraca rodziców/opiekunów prawnych z nauczycielami                                                                            

    VI.            Organizacja szkoły                                                                                                                                        

 VII.            Nauczyciele i pracownicy szkoły                                                                                                                

VIII.            Uczniowie szkoły                                                                                                                            

   IX.            Wewnątrzszkolny system oceniania                                                                                                           

      X.            Zasady gospodarki finansowej                                                                                                                    

   XI.            Postanowienia końcowe                                                                                                                                

Załączniki

Załącznik nr 1

Zalacznik_nr_1_2014.docx                                                                                                                                                              

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Brwinowie                    

Program wychowawczy Gimnazjum Nr 1 w Brwinowie          

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Brwinowie                          

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 1 w Brwinowie                                                                               

Załącznik nr 2

Zalacznik_nr_2_2014.docx

Regulamin dyżurów                                                                                                                                                       

Załącznik nr 3

Zalacznik_nr_3_2014.docx

Procedura organizacji wycieczek                                                                                                                                

Załącznik nr 4

Zalacznik_nr_4_2014.docx

Regulamin rady pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Brwinowie                                                                        

Załącznik nr 5

Zalacznik_nr_5_2014.docx

Regulamin biblioteki szkolnej                                                                                                                                      

Załącznik nr 6

Zalacznik_nr__6_2014.docx

Regulamin świetlicy szkolnej                                                                                                                 

Załącznik nr 7

Zalacznik_nr__7_2014.docx

Regulamin stołówki szkolnej                                                                                                                                       

Załącznik nr 8

Zalacznik_nr__8_2014.docx

Zasady kontroli obowiązku szkolnego uczniów w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie                         

Załącznik nr 9

Zalacznik_nr__9_2014.docx

Procedura kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi                                                                                       

Załącznik nr 10

Zalacznik_nr_10_2014.docx

Procedury obowiązujące w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie                                                                               

Załącznik nr 11

Zalacznik_nr_11.doc

Zalacznik_nr_11a.docx

Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów                                                            

Załącznik nr 12

Zalacznik_nr__12_2014.docx

Formularz zwolnienia z lekcji informatyki, wychowania fizycznego                                                                   

Załącznik nr 13

Zalacznik_nr_13_2014.docx

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w sprawie uczęszczania ich dziecka

na lekcje religii rzymsko – katolickiej                                                                                                                         

Załącznik nr 14

Zalacznik_nr_14_2014.docx

Zasady tworzenia  oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkoły podstawowej

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1w Brwinowie

Załącznik nr 15

Zalacznik_nr_15_2014.docx

Regulamin dyskotek szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Brwinowie                                                                       

Załącznik nr 16

Zalacznik_nr_16_2014.docx

Procedura i tryb przyjmowania skarg i wniosków w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie                                    

Załącznik nr 17

Zalacznik_nr_17_2014.docx

Procedury realizacji projektu gimnazjalnego w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie                                            

Załącznik 18

Zalacznik_nr_18_2014.docx

Przypadki, kiedy dyrektor  może  wystąpić do Mazowieckiego  Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły

Załącznik 19

Zalacznik_nr_19_2014.docx

Statut Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brwinowie                                                 

Załącznik 20

Zalacznik_nr_20_2014.docx

Regulamin pracy zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Załącznik 21

Zalacznik_nr_21_2014.docx

Zasady  wykorzystania zapisów monitoringu w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie                                                             

I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

                                                                                                                                                                                 § 1         

1.     Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Nr 1 w Brwinowie.

2.      Dla Zespołu Szkół Nr 1 zwanego dalej szkołą organem prowadzącym jest Burmistrz Gminy Brwinów, nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

3.     Siedzibą Zespołu jest budynek przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11 w Brwinowie.

4.     W skład Zespołu wchodzą:

a)    Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brwinowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11;

b)    Gimnazjum Nr 1 w Brwinowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11.

5.     Nazwa szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 brzmi:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie.

6.     Nazwa gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 brzmi:

Gimnazjum Nr 1 im. Żołnierzy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Zespole Szkół Nr 1
w Brwinowie
.

7.     Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 działają w obwodach ustalonych przez organ prowadzący.

8.     Szkoła jest jednostką budżetową.

9.     Organami szkoły są:

a)    dyrektor szkoły;

b)    rada pedagogiczna;

c)     rada rodziców;

d)    samorządy uczniowskie.

10. Zachowuje się odrębność samorządów uczniowskich dla szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Brwinowie, natomiast rada pedagogiczna i rada rodziców ma odrębne komisje dla poszczególnych szkół.

 

§ 2

 

1.     Szkoła używa pieczęci urzędowej oddzielnej dla szkół wchodzących w skład zespołu o treści:

a)       „Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Brwinowie”. Ponadto na pieczęci umieszcza się adres (kod, miejscowość i ulica), NIP, Regon, numer telefonu/faksu;

b)      „Gimnazjum Nr 1 im. Żołnierzy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Brwinowie”. Ponadto na pieczęci umieszcza się adres (kod, miejscowość i ulica), NIP, Regon, numer telefonu/faksu.

2.     Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół używają pieczątek:

a)      wspólnej dla obu szkół o treści „ Zespół Szkół Nr 1” . Ponadto na pieczątce umieszcza się adres (kod, miejscowość i ulica), NIP, Regon, numer telefonu/faksu.

b)      „Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki”. Ponadto na pieczątce umieszcza się adres (kod, miejscowość i ulica), NIP, Regon, numer telefonu/faksu.

a)       „Zespół Szkół Nr 1 Gimnazjum Nr 1 im. Żołnierzy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” . Ponadto na pieczątce umieszcza się adres (kod, miejscowość i ulica), NIP, Regon, numer telefonu/faksu.

3.   Zespół Szkół ma prawo do imienia, hymnu, sztandaru i własnego ceremoniału szkolnego.

4.  Imię nadaje szkole organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu     uczniowskiego.

5.   Hymn, sztandar i ceremoniał szkolny uchwala rada pedagogiczna.

 

§ 3

1.     Szkoła podstawowa jest szkołą o charakterze publicznym, kształcącym w cyklu sześcioletnim. W szkole działają oddziały przedszkolne, w których realizowany jest obowiązek przedszkolny.  Oddziały przedszkolne działają wg odrębnego statutu (załącznik nr 19).

2.     Gimnazjum jest szkołą o charakterze publicznym, kształcącym w cyklu trzyletnim.

3.     Szkoły wchodzące w skład zespołu mogą prowadzić klasy autorskie według programów opracowanych przez nauczycieli za zgodą organu prowadzącego oraz organu sprawującego  nadzór pedagogiczny.

4.     Szkoła wydaje świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez. Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

5.     Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej upoważnia absolwentów do kontynuowania nauki w szkołach gimnazjalnych.

6.     Świadectwo ukończenia gimnazjum upoważnia absolwentów do kontynuowania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.

7.     Do szkoły uczęszczają uczniowie objęci  obowiązkiem szkolnym zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej niż do 18  roku życia.

8.     Szkoła prowadzi świetlicę dla uczniów oraz stołówkę szkolną.

9.     Za zgodą organu prowadzącego dyrektor szkoły może przydzielić dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełno­sprawnymi.

10. W szkole może być prowadzona przez organizacje i stowarzyszenia wspomagające proces nauczania i wychowania dzieci działalność opiekuń­czo - wychowawcza w formie świetlic za zgodą organu prowadzącego i po zapewnieniu przez te organizacje niezbędnych środków materialnych.

11. Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi przepisami.

12. Szkoła może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych jako pozaszkolną formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

13. W szkole, w porozumieniu z organem prowadzącym, może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Jego celem jest pobudzenie psychoruchowego
i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Warunki i możliwości organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, formy współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi  dziecka oraz zadania powoływanego przez dyrektora szkoły zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określa Regulamin pracy zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, stanowiący załącznik nr 20 do niniejszego statutu.

II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 4

1.     Szkoła  realizuje  cele  i  zadania  określone  w  Ustawie  o  systemie  oświaty  i Konstytucji  Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z  ideami  zawartymi  w  Powszechnej  Deklaracji  Praw  Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych  oraz  Konwencji  o  Prawach  Dziecka.

2.     Szkoła  zapewnia  uczniom  możliwość  kształcenia  oraz  pełnego  rozwoju, w szczególności:

a) umożliwia  zdobycie  wiedzy  i  umiejętności  niezbędnych  do  uzyskania  świadectwa   ukończenia  szkoły  poprzez atrakcyjny  i  nowatorski  proces  nauczania;

b) umożliwia  absolwentom  dokonanie  świadomego  wyboru  dalszego  kierunku  kształcenia  poprzez:

-      poradnictwo  psychologiczno – pedagogiczne;

-      rozwijanie  zainteresowań  na  zajęciach  pozalekcyjnych.

3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w Ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów poprzez:

a)      zapewnienie  odpowiedniej  bazy  dla  uczniów  szkoły;

b)      systematyczne  diagnozowanie  i  monitorowanie  zachowań  uczniów;

c)      realizowanie  programu  wychowawczego i programu profilaktyki szkoły  stanowiących  załącznik nr 1  do niniejszego  statutu.

 4.  W miarę posiadanych środków sprawuje  opiekę  nad  uczniami  odpowiednio  do  ich  potrzeb lub zaleceń   poradni psychologiczno - pedagogicznej  poprzez:

a)      zorganizowanie  zajęć  świetlicowych;

b)      umożliwienie  spożywania  posiłków;

d)      prowadzenie  zajęć  dydaktyczno – wychowawczych;

e)      prowadzenie  zajęć  reedukacyjnych (dla  uczniów  szkoły  podstawowej);

f)       prowadzenie  zajęć  logopedycznych;

g)      prowadzenie  zajęć  z  gimnastyki  korekcyjnej;

h)      zorganizowanie  nauczania  indywidualnego.

 

 

§ 5

 

Zakres  i  sposób  wykonywania  zadań  opiekuńczych  szkoły:

1. Sprawowanie  opieki  nad  uczniami  przebywającymi  w  szkole  podczas  zajęć  obowiązkowych,  nadobowiązkowych  i  pozalekcyjnych:

a) rozpoznanie warunków życia i nauki ucznia (wymiana informacji między uczniem, nauczycielami i rodzicami/opiekunami prawnymi);

b) udzielanie rodzicom/opiekunom prawnym porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu dzieci i  młodzieży (rozmowy  indywidualne,  zebrania,  dni  otwarte);

c) opieka lekarska  nad  uczniami  przebywającymi  w  szkole (pielęgniarka, lekarz);

d) kierowanie  uczniów  do  poradni  psychologiczno – pedagogicznej;

e) utrzymywanie  kontaktu  z  sądem,  policją,  kuratorami.

2. Sprawowanie  opieki  nad  uczniami  poza  terenem  szkoły w czasie wycieczek szkolnych – postępowanie zgodne z procedurami organizacji wycieczek, również zagranicznych (załącznik nr 3).

3. Pełnienie  dyżurów  nauczycielskich  zapewniających bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły:

a) plan dyżurów układany jest przez zespół ds. dyżurów i zmieniany równocześnie ze zmianą tygodniowego planu zajęć;

b) nauczyciele pełnią dyżur w miejscu, określonym przez zespół ds. dyżurów w grafiku;

c) nauczyciele dyżurujący obok toalet powinni zabraniać przebywania w nich dużych grup uczniów, a w przypadku podejrzenia o złe zachowanie mają obowiązek nakazać opuszczenie toalety;

e) o możliwości korzystania z podwórka szkolnego decyduje dyrektor szkoły; podczas pobytu uczniów na podwórku szkolnym opiekę nad nimi sprawują nauczyciele dyżurujący;

f) dyżurów nie pełnią: bibliotekarz, pedagog szkolny, psycholog szkolny, wychowawca świetlicy i nauczyciel, u którego są przeciwwskazania lekarskie;

g) szczegółowe obowiązki nauczycieli pełniących dyżur zawiera Regulamin dyżurów (załącznik nr 2 );

h) szkoła objęta jest monitoringiem. 

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim przebywającym na terenie placówki, szkoła została wyposażona w monitoring wizyjny.  Zapewnienie bezpieczeństwa realizowane jest na dwóch etapach: pierwszy - to nadzór nad przebiegiem  procesów zachodzących na terenie szkoły, drugi - to ujawnianie i eliminowanie sytuacji krytycznych (negatywnych) takich jak: kradzieże, dewastacja mienia, zastraszanie, przejawy agresji fizycznej, wejście na teren osób niepowołanych, zagrożenia związane z używkami. W przypadku wystąpienia zjawisk odbiegających od określonych w środowisku szkolnym norm,  następuje  reakcja na dane zjawiska  zgodnie z procedurami zawartymi w statucie szkoły.  Zasady  wykorzystania zapisów monitoringu w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie reguluje Załącznik nr 21

 

 5.  Sprawowanie  indywidualnej opieki  nad  uczniami,  którym  z  powodu  warunków  rodzinnych      lub losowych  potrzebne    szczególne  formy  opieki:

a) rozpoznanie  warunków  życia  i  nauki  uczniów  sprawiających  trudności w  procesie  dydaktyczno – wychowawczym;

b) organizowanie  pomocy  uczniom  w  zakresie  wyrównywania  i  likwidacji  mikrodefektów  i zaburzeń  rozwojowych;

c) udzielanie  uczniom  pomocy  w  eliminowaniu  napięć  psychicznych,  nawarstwiających  się  na  tle  niepowodzeń  szkolnych ( rozmowy  indywidualne);

d) udzielanie  porad  i  pomocy  uczniom  popadającym  w  konflikty  rówieśnicze (rozmowy  indywidualne);

e) organizowanie  pomocy  materialnej  uczniom  znajdującym  się  w  trudnych  warunkach (stypendia,  zapomogi, pomoc żywnościowa);

 

§ 6

 

Dyrektor  szkoły  powierza  każdy  oddział ( klasę)  szczególnej  opiece  wychowawczej  jednemu  z nauczycieli  zwanemu  wychowawcą.

 

 

III

 ORGANA SZKOŁY – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 7

 

Dyrektor szkoły działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., Karty Nauczyciela oraz statutu szkoły.

 

1. Do obowiązków dyrektora szkoły należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą szkoły;

b) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły, tj. rocznego planu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, arkusza organiza­cyjnego szkoły i tygodniowego rozkładu zajęć;

c)  przedkładanie do zaopiniowania radzie rodziców, a następnie do zatwierdzenia radzie pedagogicznej, projektów planu pracy szkoły oraz składanie okresowych sprawozdań radzie pedagogicznej z ich realizacji;

d) opracowanie i realizowanie planu finansowego szkoły, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkoły oraz przedstawienie jego projektu do zaopiniowania radzie pedagogicznej;

e) realizacja uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców podjętych w ramach ich kompetencji oraz wstrzymywanie uchwał niezgodnych z prawem;

f) przedkładanie radzie rodziców do zaopiniowania, a następnie radzie pedagogicznej w celu podjęcia uchwały, projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

g) dopuszczenie do użytku szkolnego, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, szkolnego zestawu programów nauczania na dany rok szkolny;

h) przedkładanie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

i) dobór kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych oraz ich zatrudnianie i zwalnianie;

j) opracowanie oraz zatwierdzenie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły;

k) przydzielanie nauczycielom, po uzgodnieniu z radą pedagogiczną, prac i zajęć dodatkowych;

l) powierzanie stanowiska wicedyrektora i odwoływanie z niego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego;

ł) przewodniczenie radzie pedagogicznej;

m) zapoznawanie nauczycieli na radzie pedagogicznej z aktualnymi wytycznymi Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i kuratorium oświaty, dotyczącymi zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych;

n) kierowanie całokształtem działań szkoły, a w szczególności:

a.       sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju;

b.       współdziałanie z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim;

c.        podejmowanie decyzji w sprawie realizacji obowiązku szkolnego;

d.       zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki;

e.        podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami;

f.        pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz ocenianie tej kadry;

g.        przedstawianie radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pe­da­gogicznego oraz informacji o działalności szkoły;

h.       przydział godzin do dyspozycji dyrektora według potrzeb szkoły;  

                  o) zatrudnienie doradcy zawodowego lub wyznaczenie osoby pełniącej tę funkcję.

2. Dyrektor szkoły ma prawo do:

a) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły;

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły zgodnie z Kodeksem Pracy;

c) oceny pracy nauczycieli i innych pracowników;

d) reprezentowania szkoły na zewnątrz;

e) inicjowania eksperymentów i nowoczesnych metod nauczania;

f) przenoszenia ucznia do innej klasy na podstawie uchwały rady pedagogicznej;

g)wystąpienia do Mazowieckiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły (przypadki, kiedy dyrektor może wystąpić z wnioskiem: Załącznik nr 18) ;

h) wyrażania zgody na działalność organizacji i stowarzyszeń na terenie szkoły po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.

3. Dyrektor szkoły odpowiada za:

a) poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania;

b) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu;

c) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych;

d) celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność szkoły;

e) prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej zgodnie z odrębnymi przepisami;

f) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

4. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły jego obowiązki pełni wicedyrektor.

 

§ 8

 

Rada pedagogiczna

1.           Rada pedagogiczna działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

oraz statutu szkoły i regulaminu (załącznik nr 4).

2.           Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej sta­tu­towych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

3.           W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły jako przewodniczący, wicedyrektor, wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, pedagog i psycholog szkolny.

4.           Regulamin rady pedagogicznej określa zasady i procedury przygotowania i prowadzenia obrad, zasady głosowania i prowadzenia uchwał oraz sposób protokołowania uchwał i posiedzeń rady.

 

 

 

§ 9

 

Rada rodziców

1.       W szkole działa rada rodziców Zespołu Szkół Nr 1 w Brwinowie, która reprezentuje ogół rodziców/opiekunów prawnych uczniów.

2.       Rada rodziców działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 199l r. oraz statutu szkoły i własnego regulaminu,

3.       Szczegółowe  zasady  powoływania  i  tryb  działania  rady  rodziców  określa  jej regulamin,  który  ustala  między  innymi:

        a) kadencję,  tryb działania,  powoływanie  i  odwoływanie  rady  rodziców;

        b) organa  rady,  sposób  ich  wyłaniania  i  zakres  kompetencji;

        c) tryb  podejmowania  uchwał;

        d) zasady  wydatkowania  funduszy.

4.   Regulamin opracowuje rada rodziców. Jest on zatwierdzany przez zebranie ogólne rodziców/opiekunów prawnych.

5.   Do  kompetencji  rady  rodziców   w  szczególności  należy:

        a) występowanie do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami  dotyczącymi  wszystkich  spraw  szkoły;

        b) działanie  na  rzecz  stałej  poprawy  bazy placówki;

        c) pozyskiwanie  środków  finansowych  w  celu  wsparcia  działalności  szkoły;

        d) współdecydowanie  o  formach  pomocy  dzieciom  oraz  ich  wypoczynku;

        e) współuczestniczenie  w  opracowaniu  programu  wychowawczego  szkoły;

        f) udzielanie  pomocy  samorządowi  uczniowskiemu;

        g) delegowanie przedstawicieli do składu komisji konkursowej, wyłaniającej  dyrektora  szkoły;

        h) opiniowanie pracy nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych na wniosek dyrektora szkoły.

 

 

§ 10

 

Samorząd uczniowski działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz statutu szkoły i własnego regulaminu

 1. W Zespole Szkół Nr 1 działają dwa samorządy uczniowskie: szkoły podstawowej i gimnazjum, które współpracują ze sobą.
 2. Uczniowski samorząd szkolny, zwany dalej samorządem, jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów na terenie szkoły.
 3. Działalność samorządu musi być zgodna z postanowieniami zawartymi w statucie szkoły i uzgodniona z władzami szkoły.
 4. Samorząd rozlicza się ze swojej działalności sprawozdaniem podczas rady plenarnej.
 5.  Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym..
 6. Do kompetencji samorządu uczniowskiego należy:

a)       opracowanie regulaminu własnej działalności i przedstawienie go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej;

b)       organizowanie życia szkoły;

c)       organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

d)       redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej;

e)       zapoznanie się z programem nauczania, jego treściami, celami oraz stawianymi wymaganiami;

f)        reprezentowanie interesów uczniów w zakresie: oceniania, klasyfikowania i promowania, a w szczególności w zakresie: form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu określonych regulaminem zasad;

g)       czuwanie nad przestrzeganiem praw ucznia zawartych w postanowieniach statutu, dzielenia się uwagami i spostrzeżeniami z władzami szkoły;

h)       prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 1. Samorząd ma obowiązek:

a)       prowadzenia własnej działalności zgodnie ze statutem szkoły;

b)       uzgadniania swoich działań z dyrektorem szkoły;

c)       ustalenia regulaminów wyborów do samorządu uczniowskiego i ścisłego ich przestrzegania;

d)       rzetelnego i aktualnego informowania wszystkich uczniów o swojej działalności i istotnych zamierzeniach;

e)       postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbania o honor i tradycje szkoły, współtworzenia jej autorytetu;

f)        organizowania spotkań konsultacyjnych z reprezentantami samorządów klasowych oraz apeli informacyjnych dla wszystkich uczniów;

g)       przyjmowania odwołań uczniów i w przypadkach  pozytywnego rozpatrzenia występowanie w obronie ich interesów;

h)       przyjmowania próśb uczniów o poparcie w sprawach kar i sporów między nimi a nauczycielami oraz sumienne i uczciwe ich rozpatrzenie pod kątem praw i obowiązków ucznia.

 

 

 

IV

WSPÓŁPRACA ORGANÓW SZKOŁY I SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW MIĘDZY NIMI

 

§ 11

 

 1. Każdy z organów winien mieć zapewnione możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych Ustawą o systemie oświaty i szczegółowo regulaminem wewnętrznym.
 2. O podejmowanych decyzjach dotyczących działalności szkoły każdy z organów ma obowiązek poinformowania pozostałych.

 

§ 13

 

Sytuacje konfliktowe między organami powinny być rozwiązywane wewnątrz szkoły w drodze negocjacji, przy czym jednostką decydującą jest dyrektor szkoły.

 

§ 14

 

W przypadku konfliktu z dyrektorem szkoły jednostką rozstrzygającą jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą.

 

V

WSPÓŁPRACA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH Z NAUCZYCIELAMI

 

§ 15

 

 1. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do:

a)       zapoznania się z  zadaniami i zamierzeniami  dydaktyczno – wychowawczymi  szkoły;

b)       uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce bezpośrednio od wychowawcy, nauczyciela i za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Termin uzyskiwania powyższych informacji nie może kolidować z działaniami dydaktyczno – opiekuńczymi nauczyciela;

c)       uzyskiwania informacji i porad w sprawie wychowania swojego dziecka od wychowawcy, pedagoga i psychologa szkolnego;

d)       wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu;

e)       dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny;

f)        występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły.

 1. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek:

a)       zapisania dziecka do szkoły w terminie przewidzianym w Ustawie o systemie oświaty;

b)       zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

c)       zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;

d)       wspierania szkoły w procesie edukacji;

e)       systematycznego kontaktu z wychowawcą i udziału w zebraniach.

 1. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są spotkania z rodzicami/opiekunami prawnymi na terenie szkoły według corocznego terminarza zatwierdzanego przez radę pedagogiczną.

 

 

 

VI

 ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§ 16

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły na podstawie planów nauczania. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.
 3. Arkusz organizacji szkoły zawiera w szczególności: liczbę pracowników szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
 4. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora szkoły na  podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

§ 17

 

1.       O przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły decyduje dyrektor szkoły.

2.       Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

3.       Fakt zamieszkania w obwodzie stwierdza się na podstawie wykazu z Urzędu Miejskiego lub na podstawie dowodu osobistego.

4.       W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych przyjmuje do szkoły ucznia spoza obwodu uwzględniając:

a)       możliwości lokalowe szkoły;

b)       równą liczbę dziewcząt i chłopców w oddziałach;

c)       miejsce zamieszkania;

d)       osiągnięcia w nauce i zachowaniu.

5.       Zasady  tworzenia oddziałów przedszkolnych oraz  klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum reguluje załącznik nr 14 statutu szkoły.

6.       Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1w Brwinowie

7.       Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej dyrektor szkoły może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.

8.       Uczeń może być przeniesiony do oddziału  równoległego  na wniosek:

a)       rodziców/opiekunów prawnych;

b)       klasowego zespołu nauczycielskiego.

 

§ 18

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział:

a)       oddział złożony jest z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego;

b)        liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 26;

c)       organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych, zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy;

d)       podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym;

e)       godzina lekcyjna trwa 45 minut;

f)        podział oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania;

g)       coroczne dokonywanie podziału na grupy na niektórych zajęciach powinno być zgodne z zapisami w arkuszu organizacyjnym szkoły;

h)       podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń laboratoryjnych w oddziałach powyżej 30 uczniów;

i)          zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

 

§ 19

 

 1. Szkoła może, w porozumieniu z organem prowadzącym i kuratorium oświaty, tworzyć oddziały integracyjne, organizację pracy w oddziałach integracyjnych regulują odrębne przepis.
 2. Szkoła może, w porozumieniu z organem prowadzącym i kuratorium oświaty, tworzyć klasy autorskie lub prowadzić nauczanie indywidualne.
 3. Szkoła umożliwia uczniom realizację zasady wolności sumienia i wyznania, organizując lekcje religii i etyki.
 4. Szkoła może, w porozumieniu z organem prowadzącym i kuratorium oświaty, organizować zajęcia pozalekcyjne (np. wyrównawcze, specjalistyczne, koła zainteresowań), które mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych, a także w formie wycieczek i wyjazdów (np. zielone szkoły). Zajęcia te mogą być organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych lub pozabudżetowych (np. składki rodziców).
 5. Uczniów, którzy mają opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokują ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz ukończyli 15 rok życia, kieruje się do szkół przysposabiających do zawodu.

 

 

 

 

 

§ 20

 

Biblioteka szkolna

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów; zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły; doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli; popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
 2. Organizację biblioteki oraz zadania nauczyciela bibliotekarza określa regulamin pracy biblioteki (załącznik nr 5).

 

§ 21

 

Świetlica szkolna

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na pracę rodziców, organizuje się świetlicę szkolną.
 2. Godziny pracy świetlicy określa dyrektor szkoły.
 3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 4. Rodzice pisemnie zgłaszają chęć skierowania dziecka do świetlicy szkolnej.
 5. Organizację świetlicy oraz zadania nauczyciela – opiekuna określa regulamin pracy świetlicy (załącznik nr 6).
 6. Każdy uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej ma obowiązek stosowania się do jej regulaminu.

 

 

 

 

 

 

§ 22

 

Stołówka szkolna

 1. Szkoła zapewnia uczniom higieniczne warunki spożywania posiłków w stołówce szkolnej lub innym wyznaczonym pomieszczeniu.
 2. Ze stołówki może korzystać każdy uczeń.
 3. Stawkę żywieniową stołówki szkolnej zatwierdza dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
 4. Uczniowie i osoby korzystające ze stołówki mają obowiązek stosować się do jej regulaminu (załącznik nr 7).

 

 

VII

 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 23

 

Zasady zatrudniania

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pedagoga, psychologa oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa powyżej, określają odrębne przepisy.
 3. W szkole liczącej co najmniej 12 oddziałów może być utworzone stanowisko wicedyrektora. Stanowisko wicedyrektora może być powierzone nauczycielowi spełniającemu określone warunki zgodnie z rozporządzeniem Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 4. Dyrektor szkoły powierza nauczycielowi stanowisko wicedyrektora po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej.

 

§ 24

 

Zakres działań nauczyciela

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;  jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Do obowiązków nauczyciela należy:

a)       zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;

b)       przestrzeganie zapisów statutowych;

c)       uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy;

d)       systematyczne dbanie pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy o miejsce, w którym prowadzone są zajęcia;

e)       natychmiastowe udzielenie pierwszej pomocy i informowanie dyrekcji w razie nieszczęśliwego wypadku;

f)        zgłaszanie usterek, które mogą zagrozić bezpieczeństwu uczniów;

g)       egzekwowanie przestrzegania przez uczniów regulaminów w pracowniach i sali gimnastycznej;

h)       kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji;

i)         pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem;

j)        poddawanie się okresowym badaniom lekarskim;

k)       podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych;

l)         aktywne uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych;

m)     wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt;

n)       stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania;

o)       korzystanie z różnych dostępnych pomocy naukowych;

p)       ocenianie uczniów zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami;

q)       wspomaganie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, a także niepowodzeń poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych.

 

§ 25

Zespoły przedmiotowe

1.       Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych oraz wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.

2.       Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący zespołu, wybierany przez nauczycieli wchodzących w jego skład.

3.       Do zadań zespołu należy:

a)       zorganizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programu nauczania;

b)       opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć i stymulowanie rozwoju uczniów;

c)       organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa dla początkujących nauczycieli;

d)       współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych;

e)       wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;

f)        prowadzenie dokumentacji, która obejmuje roczny plan pracy oraz sprawozdania półroczne w formie ustalonej przez dyrektora szkoły.

 

§ 26

 

Zadania wychowawcy

1.       Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauki na danym etapie edukacyjnym.

2.       Wychowawca pełni powierzoną funkcję do chwili ukończenia przez uczniów  etapu edukacyjnego, chyba że rada rodziców złoży uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę.

3.       Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami danego oddziału.

4.       Wychowawca w celu realizacji powierzonych zadań powinien:

a)       zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków;

b)       opracować wspólnie z rodzicami/opiekunami prawnymi i uczniami program wychowawczy oddziału w oparciu o szkolny program wychowawczy;

c)       utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych;

d)       wspólnie z rodzicami/opiekunami prawnymi rozwiązywać problemy wychowawcze;

e)       wspomagać rodziców w procesie wychowawczym i sprawować opiekę nad uczniami w czasie zajęć szkolnych;

f)        współpracować z pedagogiem i psychologiem szkolnym;

g)       analizować postępy w nauce swoich wychowanków;

h)       kontrolować frekwencję uczniów zgodnie z zasadami kontroli realizacji obowiązku szkolnego w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie (załącznik nr 8);

i)         udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia;

j)        kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je  na  tolerancji                       i   poszanowaniu godności;

k)       poinformować rodziców/opiekunów prawnych na pierwszym spotkaniu o procedurach kontaktu  z rodzicami/opiekunami prawnymi (załącznik nr 9);

l)         utrzymywać stały kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi w sprawie postępu w nauce i zachowaniu się ucznia;

m)     powiadamiać rodziców/opiekunów prawnych o przewidywanej śródrocznej/rocznej ocenie niedostatecznej zgodnie z procedurami zawartymi w wewnątrzszkolnym regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (załącznik nr 11);

n)       w terminie przewidzianym w wewnątrzszkolnym systemie oceniania powiadomić ucznia o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych/rocznych;

o)       organizować spotkania informacyjne dla rodziców/opiekunów prawnych;

p)       w przypadku nieobecności wychowawcy jego funkcję pełni zastępca wychowawcy;

q)       wychowawca wybiera zastępcę wychowawcy klasy.

5.       Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen uczniów, świadectwa szkolne).

6.       Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony pedagoga i psychologa szkolnego oraz poradni psychologiczno – pedagogicznej.

7.       Wychowawca jest przewodniczącym klasowego zespołu nauczycielskiego, w skład którego wchodzą wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie.

 

§ 27

 

Zadania pedagoga,   psychologa szkolnego:

a)       rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

b)        rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi w ścisłej współpracy z wychowawcami klas;

c)       organizowanie opieki i wsparcia  dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;

d)       kontrolowanie, we współpracy z wychowawcą, realizacji obowiązku szkolnego;

e)       udzielanie uczniom porad dotyczących wyboru kierunku dalszego kształcenia;

f)        udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych;

g)       przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,

h)       udzielanie   rodzicom/opiekunom prawnym porad w rozwiązywaniu trudności wychowawczych;

i)          koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej;

j)        dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w  szkołach;

k)        systematyczne prowadzenie  dokumentacji swojej działalności;

l)          współpraca w realizacji swoich zadań z instytucjami świadczącymi pomoc terapeutyczną, psychologiczną i wychowawczą;

m)      pomoc wychowawcom klas w prowadzeniu godzin wychowawczych;

n)        prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z młodzieżą mającą zaburzenia zachowania, problemy z nadpobudliwością oraz innymi zaburzeniami emocjonalnymi.

 

 

    Do szczególnych obowiązków pedagoga szkolnego należy:

a)       rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi w ścisłej współpracy z wychowawcami klas;

b)       udzielanie uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia;

c)       organizowanie opieki i wsparcia dla uczniów opuszczonych i zaniedbanych;

d)       wnioskowanie o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek opieki społecznej  i właściwych organizacji porządkowych;

e)       kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego;

f)        w uzasadnionych przypadkach ma prawo w porozumieniu z dyrektorem szkoły występować do sądu rodzinnego oraz reprezentowania   szkół przed tym sądem, a także do współpracy z kuratorem sądowym.

 

Do szczególnych obowiązków psychologa szkolnego należy:

a)       organizowanie różnych form terapii dla uczniów z objawami niedostosowania społecznego;

b)       prowadzenie z młodzieżą zajęć psychoedukacyjnych, których celem jest zdobywanie określonych umiejętności psychologicznych, niezbędnych w podejmowaniu satysfakcjonujących kontaktów między ludźmi, w tym:

-   komunikowania się;

-   podejmowania decyzji;

-   asertywności;

-   negocjacji;

-   otwartości na siebie i innych;

-   funkcjonowania w relacjach z innymi;

           c) prowadzenie badań możliwości intelektualnych uczniów;

           d) organizowanie zajęć terapii rodzinnej dla zainteresowanych tą formą pomocy.  

      

 

Zadania  pedagoga specjalnego i   logopedy  

 

       Do szczegółowych obowiązków logopedy szkolnego należy:

a)       badanie mowy i dokonywanie diagnoz logopedycznych ;

b)       dostosowanie  terapii logopedycznej z  uwzględnieniem  indywidualnych  potrzeb uczniów;

c)       działania w zakresie profilaktyki logopedycznej;

d)       prowadzenie terapii logopedycznej;

e)       motywowanie dzieci do działań  niwelujących zaburzenia artykulacyjne;

f)        wzmacnianie wiary uczniów we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny;

g)       wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z wadą wymowy;

h)       powadzenie ćwiczeń wspomagających terapię zaburzeń komunikacji werbalnej;

i)         utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami dzieci, pozostającymi pod opieką logopedy, w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych;

j)        utrzymywanie współpracy z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem;

k)       kierowanie uczniów z deficytami w zakresie budowy/motoryki narządów mowy do odpowiednich specjalistów (ortodonta, laryngolog, chirurg);

l)         analiza dokumentacji z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej  i stosowanie się do zaleceń.

Do szczegółowych obowiązków  pedagoga specjalnego należy:

a)       dokonanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania wychowanka (dotyczy to sfery m.in. motorycznej, poznawczej, społeczno-emocjonalnej czy percepcji);

b)       tworzenie odpowiedniego warsztatu pracy z uwzględnieniem specyficznych potrzeb ucznia;

c)       zastosowanie odpowiednich metod i form pracy, indywidualnie dobranych do potrzeb wynikających z dysfunkcji towarzyszących dziecku;

d)       stosowanie zasad stopniowania trudności,  mając na uwadze indywidualne tempo przyswajania umiejętności i wiadomości;

e)       eksponowanie osiągnięć dziecka, co podnosi motywację i wiarę we własne możliwości;

f)        włączanie dziecka do prac grupowych;

g)       aktywizowanie dziecka do jak najpełniejszego udziału w zajęciach lekcyjnych, terapeutycznych i szkolnych;

h)       budowanie empatii i pozytywnych relacji pomiędzy uczniami;

i)         zapewnienie miłej i przyjaznej atmosfery oraz bezpieczeństwa, co sprzyja lepszemu uczeniu się i funkcjonowaniu w społeczności szkolnej;

j)        współpraca  z opiekunami dziecka, wychowawcą oraz specjalistami pracującymi z dzieckiem.

 

§ 28

 

Pracownicy administracji i obsługi

1.       W szkole za zgodą organu prowadzącego mogą być utworzone następujące stanowiska dla administracji i obsługi:

 

      a)    sekretarz szkoły;

b)       sekretarka;

c)       specjalista;

d)       starszy specjalista;

e)       główny specjalista;

f)        kierownik  obiektów sportowych;

g)       kierownik gospodarczy;

h)       pracownik gospodarczy;

i)         kierownik kuchni, stołówki;

j)        magazynier;

k)       konserwator;

l)         robotnik wykwalifikowany;

m)     pomoc kuchenna;

n)       robotnik do prac ciężkich;

o)       robotnik do prac lekkich;

p)       zaopatrzeniowiec;

q)       woźny, dozorca, szatniarz;

r)        sprzątaczka;

s)        pomoc nauczyciela;

t)        opiekun dzieci i młodzieży;

u)       konserwator maszyn i urządzeń;

v)       pielęgniarka;

w)      recepcjonista;

x)       opiekun dzieci dowożonych.

 

2.       Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości oraz przestrzeganie przepisów BHP.

3.       Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor szkoły. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

 

VIII

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

§ 29

Uczeń ma prawo do:

1.       zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawia­nymi wymaganiami, w tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania;

2.       właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

3.       opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4.       życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wy­cho­wawczym;

5.       rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

6.       korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;

7.       przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wy­ja­śnień i odpowiedzi;

8.       przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły, pedagogowi i psychologowi szkolnemu oraz innym nau­czy­cielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpo­wiedzi, wyjaśnień;

9.       poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw poza­szkol­nych powierzonych w zaufaniu,

10.    jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły; nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej;

11.    organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i roz­ryw­ko­wej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organiza­cyj­nymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

12.    wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;

13.    uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkol­nych; udokumentowana pozaszkolna działalność ucznia jest oceniana na równi z działalnością szkolną;

14.    reprezentowania szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach, olimpiadach przedmiotowych i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami;

15.    jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności oraz informacji o kryteriach oceniania; oceny z poszczególnych przedmiotów uczeń otrzymuje wyłącznie za wiadomości i umiejętności, natomiast jego zachowanie  podlega odrębnej ocenie;

16.    powiadamiania z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości obejmujących więcej niż trzy jednostki lekcyjne; w ciągu dnia może odbyć się nie więcej niż jeden taki sprawdzian, a w ciągu tygodnia – nie więcej niż trzy;

17.    dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i powtórnego, we wspólnie uzgodnionym terminie, sprawdzenia wiedzy i umiejętności (nie dotyczy to uczniów nagminnie uchylających się od realizacji obowiązku szkolnego);

18.    egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotów, z których uczeń nie został klasyfikowany z racji 50% absencji spowodowanej długotrwałą chorobą;

19.    odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, a także w przerwach świątecznych i podczas ferii, na które prace domowe nie są zadawane;

20.    zgłoszenia zastrzeżeń do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że śródroczna/roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny;

21.    pomocy socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami;

22.    skorzystania z doraźnej opieki medycznej na terenie szkoły;

23.    korzystania z pomieszczeń i terenów szkolnych tylko w obecno­ści nauczy­ciela lub rodziców/opiekunów prawnych, którzy zadeklarują taką formę pomocy szkole;

24.     prawo  wstępu do pokoju nauczycielskiego ma przewodniczący klasy.

 

§ 30

 

Uczeń ma obowiązek:

 1. przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, zarządzeń dyrektora szkoły, wychowawcy klasy oraz samorządu uczniowskiego;
 2. zachowania się w każdej sytuacji w sposób kulturalny i godny, dbania o piękno mowy ojczystej;
 3. postępowania dla dobra społeczności szkolnej, dbania o honor i tradycje szkoły, współtworzenia jej autorytetu;
 4. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych oraz właściwego zachowania się w ich trakcie;
 5. sumiennego przygotowania się do lekcji i zajęć pozalekcyjnych, noszenia potrzebnych podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych, zmieniania obuwia w szatni;
 6. przestrzegania zasad kontroli i realizacji obowiązku szkolnego;
 7. usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych:

a)       nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych mogą być usprawiedliwione przez rodziców/opiekunów prawnych lub na podstawie zwolnienia lekarskiego;

b)       usprawiedliwienia dostarczają uczniowie na piśmie w terminie nie później niż do pierwszej godziny wychowawczej po powrocie do szkoły, po tym terminie usprawiedliwienia nie będą respektowane, w szczególnych przypadkach usprawiedliwienie może być honorowane po terminie;

 1. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły;
 2. okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
 3. wykonywania poleceń wydawanych przez wszystkich nauczycieli i pra­­­co­wni­ków
  obsługi;
 4. dostosowania się do organizacji nauki w szkole – uczniom zabrania się biegania po korytarzach podczas przerw międzylekcyjnych, samowolnego oddalania się z budynku szkoły;
 5. podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych uczniowie zobowiązani są do przestrzegania instrukcji obsługi urządzeń oraz regulaminów znajdujących się w pracowniach;
 6. przestrzegania zasad współżycia społecznego – okazywania szacunku dorosłym i kolegom; przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności; szanowania poglądów i przekonań innych ludzi; poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka;
 7. w czasie trwania lekcji uczniowie nie korzystają z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych;
 8. w czasie trwania lekcji uczniowie nie jedzą, nie piją i nie żują gumy;
 9. przestrzegania zasad poszanowania zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych

a)       obowiązuje zakaz wnoszenia do szkoły ostrych narzędzi, broni, gazów obezwładniających i paraliżujących, środków wybuchowych, żrących, toksycznych oraz innych przedmiotów i substancji mogących zagrozić życiu i bezpieczeństwu;

b)       uczeń nie może wprowadzać na teren szkoły osób postronnych bez zgody dyrektora szkoły;

 1. wystrzegania się szkodliwych nałogów:

a)       uczeń nie pali tytoniu;

b)       uczeń nie pije alkoholu;

c)       uczeń nie używa narkotyków i innych środków psychoaktywnych;

 1. troszczenia się o mienie szkoły i jego estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkół;
 2. dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju obowiązującego w szkole, uwzględniającego:

a)       odpowiednią długość bluzek zakrywających brzuch, ramiona i plecy, długość spódnic/spodni przynajmniej do kolan;

b)       brak nakrycia głowy;

c)       czyste i uczesane włosy w naturalnych kolorach;

d)       brak makijażu;

e)       od początku listopada do końca kwietnia uczeń zobowiązany jest do zmiany obuwia;

 1. w czasie uroczystości szkolnych, miejskich oraz sprawdzianów i egzaminów – obowiązuje strój galowy (bluzka/koszula w kolorze białym – spódnica/spodnie w kolorach: czarnym lub granatowym;                   dopuszczalne są: u dziewcząt sukienka w kolorach: czarnym lub granatowym, u chłopców garnitur w kolorach: czarnym lub granatowym);
 2. pozostałe elementy stroju mogą podkreślać osobowość ucznia, lecz nie mogą sygnalizować przynależności lub utożsamiania się z subkulturami młodzieżowymi;
 3. zakładania na zajęcia wychowania fizycznego obowiązującego stroju gimnastycznego oraz zdjęcia wszelkich ozdób i biżuterii;
 4. korzystania z szatni i przebywania w niej tylko tyle czasu, ile wymaga tego zmiana obuwia i odzieży;
 5. przychodzenia do szkoły nie wcześniej niż na 15 minut przed pierwszą swoją lekcją, jeżeli nie jest dowożony autobusem szkolnym oraz opuszczania szkoły bezpośrednio po zakończeniu zajęć, jeżeli nie jest dowożony autobusem szkolnym;
 6. w przypadku zwolnienia ucznia z lekcji informatyki, wychowania fizycznego (wzór formularza - załącznik nr 12) lub nieuczęszczania na zajęcia religii jego obowiązkiem jest przebywać w miejscu wyznaczonym na początku roku szkolnego przez dyrektora szkoły. Wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja, gdy lekcja wychowania fizycznego, informatyki lub religii jest pierwszą/ostatnią w dziennym rozkładzie zajęć ucznia, wówczas za zgodą rodziców/opiekunów prawnych uczeń może rozpocząć zajęcia godzinę później/ zakończyć zajęcia godzinę wcześniej.

 

 

 

 

§ 31

 

Nagrody

1.       Uczniowie nagradzani są za:

                                                                         a)      bardzo dobre lub dobre wyniki w nauce;

                                                                         b)      wzorową postawę społeczną;

                                                                         c)      wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, turniejach, zawodach sportowych itp.

                                                                         d)      100% frekwencję;

                                                                         e)      dzielność i odwagę.

2.       Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego lub rady rodziców.

3.       Ustala się następujące rodzaje nagród:

a)       pochwała wychowawcy klasy;

b)       pochwała dyrektora szkoły;

c)       pochwała dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej;

d)       dyplomy;

e)       nagrody książkowe i rzeczowe;

f)        list pochwalny do rodziców/opiekunów prawnych;

g)       świadectwo z wyróżnieniem;

h)       nagroda dyrektora szkoły za wybitne osiągnięcia w nauce i wzorowe zachowanie;

i)         nagroda dyrektora szkoły (specjalna) za wyróżniającą postawę społeczną dla uczniów klas programowo najwyższych gimnazjum;

j)        nagroda Burmistrza Gminy Brwinów za wybitne osiągnięcia w nauce i wzorowe zachowanie.

4.       Nagrody finansowane są z budżetu rady rodziców i budżetu szkoły.

 

 

§ 32

1.       Uczniowie są karani za nieprzestrzeganie obowiązków wymienionych w § 30

2.       Ustala się następujące rodzaje kar:

a)       ustne upomnienie wychowawcy klasy;

b)       pisemna uwaga wychowawcy;

c)       upomnienie udzielone przez radę pedagogiczną do wiadomości rodziców/opiekunów prawnych;

d)       ustne upomnienie dyrektora szkoły;

e)       zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych oraz innych formach zajęć pozalekcyjnych wydany przez wychowawcę;

f)        odwołanie z pełnionych funkcji w klasie i w samorządzie  szkoły wydane  przez wychowawcę lub opiekuna samorządu;

g)       przeniesienie ucznia do równoległego oddziału w szkole na wniosek klasowego zespołu nauczycielskiego.

3.       Po wyczerpaniu wszystkich powyższych możliwości oddziaływań wychowawczych, uczeń,          na  wniosek dyrektora szkoły, może być przeniesiony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty      w  Warszawie do innej szkoły. Uchwałę o wnioskowaniu w tej sprawie podejmuje rada pedagogiczna.

4.       W przypadku złamania zakazu palenia papierosów:

a)       wychowawca klasy, pedagog lub psycholog szkolny przeprowadzają rozmowę z uczniem;

b)       wychowawca klasy informuje rodziców/ opiekunów prawnych ucznia;

c)       szkoła obliguje rodziców/opiekunów prawnych do spotkania z terapeutą do spraw uzależnień w poradni psychologiczno –pedagogicznej;

d)       uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły;

e)       może nastąpić powiadomienie sądu rodzinnego.

 

5.       W przypadku podejrzenia spożywania alkoholu, zażywania narkotyków lub innych środków odurzających, uprawiania nierządu lub przejawiania przez ucznia innych zachowań świadczących o demoralizacji obowiązują odrębne procedury postępowania (załącznik nr 10).

6.       Konsekwencje nieusprawiedliwionych  nieobecności:

a)  rozmowa ucznia z wychowawcą;

b) wezwanie rodziców/opiekunów prawnych oraz przeprowadzenie rozmowy, podczas której przypomniane zostają uczniowi jego obowiązki;

c) poinformowanie o danej sytuacji pedagoga szkolnego, który monitoruje frekwencję ucznia oraz podejmuje wraz z wychowawcą decyzje o dalszym postępowaniu;

d) pisemne poinformowanie organu prowadzącego;

                              e) powiadomienie sądu rodzinnego.

7.       Uczniowi używającemu telefonu komórkowego/sprzętu elektronicznego w trakcie trwania zajęć lekcyjnych może być on odebrany i przekazany do depozytu pedagogowi szkolnemu. Telefon/sprzęt elektroniczny może odebrać rodzic/opiekun prawny.

8.       Uczeń może korzystać z ww. urządzeń na zajęciach wyłącznie w uzasadnionych przypadkach
za zgodą nauczyciela.

9.        Telefony komórkowe służą wyłącznie do komunikowania się; zabrania się wykorzystywania ich do innych celów (np.: robienia zdjęć, nagrywania innych osób).

10.    Szkoła nie odpowiada materialnie za zniszczony, zgubiony czy ukradziony sprzęt, podobnie jak za inne wartościowe przedmioty przynoszone do szkoły.

11.    Wymienione (w pkt. 4-7) kary wiążą się z obniżeniem oceny  zachowania według szczegółowych postanowień zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

12.    Szkoła ma obowiązek informowania rodziców/opiekunów prawnych ucznia o przyznanej uczniowi nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.

13.    Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem samorządu uczniowskiego, wychowawcy klasy lub rodziców/opiekunów prawnych do dyrektora szkoły w terminie dwóch dni od daty nałożenia kary.

 

IX

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

   Zasady oceniania wewnątrzszkolnego są oparte na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 199, poz. 2046 z późn. zm.).

 

§ 33

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.
 2. Ocena wiedzy i umiejętności ma na celu:

a)       bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce;

b)       pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań;

c)       uświadomienie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z programów nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie;

d)       wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny;

e)       ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia;

f)        koordynowanie organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela;

g)       śródroczne/roczne podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określanie na tej podstawie stopnia opanowania przez ucznia materiału programowego na dane półrocze/rok szkolny.

 1. Wszyscy nauczyciele stosują jednolite, ustalone ogólnie zasady oceniania ucznia.
 2. Uczniowie i ich rodzice/opiekunowie prawni dobrze znają kryteria oceniania oraz wymagania edukacyjne wynikające z realizowanych przez nauczycieli programów nauczania.
 3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, na pierwszej lekcji ze swojego przedmiotu, informują uczniów o wymaganiach oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, wychowawcy klas na pierwszej godzinie wychowawczej informują o zasadach oceniania zachowania,    a na  pierwszym zebraniu zapoznają rodziców/opiekunów prawnych z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
 4. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować  wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
 5. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców/opiekunów prawnych. Na prośbę ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić, a sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice/opiekunowie prawni otrzymują do wglądu – w szkole w obecności nauczyciela przedmiotu (uczniowie podczas lekcji poświęconej poprawie zadań, rodzice/opiekunowie prawni - w czasie dni otwartych).
 6.  Zasady oceniania wewnątrzszkolnego muszą zostać zatwierdzone uchwałą rady pedagogicznej.
 7. Rada pedagogiczna ma prawo do wprowadzania poprawek w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
 8.  Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów reguluje wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (załącznik nr 11).

 

 

§34

 

Organizacja projektu edukacyjnego

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 sierpnia 2010 roku, opublikowanym w Dzienniku Ustaw Nr 156, 1046 wprowadza się do szkoły gimnazjalnej projekt edukacyjny.

 

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

a)  wybranie tematu projektu edukacyjnego;

b)  określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

c)  wykonanie zaplanowanych działań;

d)  publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną.

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w wewnątrzszkolnym regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z jego realizacji.

10. W przypadkach, o których mowa w punkcie 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony”.

11. Szczegółowe procedury realizacji projektu gimnazjalnego są zawarte w załączniku nr 17.

 

 

 

X

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

 

§ 35

 

   Zespół Szkół Nr 1 prowadzi gospodarkę finansową i materiałową na podstawie przepisów o wykonaniu budżetu państwa i przepisów o rachunkowości budżetowej, jest dysponentem trzeciego stopnia.

 

 

 

XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 36

 

Niniejszy statut podlega nowelizacji w przypadku zmiany przepisów prawa oświatowego.

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.  zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna.

Kontakt

 • Zespół Szkół Nr 1 w Brwinowie
  05-840 Brwinów
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11
 • Tel.: 0 22 729 59 60
  Numery wewnętrzne:
  61 - FAX
  63 – Pokój nauczycielski
  70 – Pedagog
  71 – Psycholog
  73 – Pielęgniarka
  105 lub 106 – Świetlica klas I- III
  72- Kierownik stołówki
  65 – Kadry
  69 - Recepcja
  60 – Sekretariat Szkoły

  Faks: 22 739 51 61