Menu


Samorząd Uczniowski

Regulamin SU Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie

Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie

 

Podstawa prawna regulaminu:

1. Artykuł 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 20 marca 2010 roku.

2. Statut Zespołu Szkół Nr 1 w Brwinowie. 

3. Konwencja Praw Dziecka.

                        

Rozdział 1

Postanowienia wstępne

  

   Art.1.

      1. Reprezentacja uczniów szkoły przyjmuje nazwę „Szkolny Samorząd Uczniowski”, w skrócie „SU”.

      2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

      3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu Szkół Nr 1 w Brwinowie.

     4. W Zespole Szkół Nr 1 działają dwa samorządy uczniowskie: Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brwinowie i Samorząd Uczniowski Gimnazjum Nr 1 w Brwinowie, które współpracują ze sobą.

      5. W klasach I-III działa Mały Samorząd Uczniowski. 

      6. Warunki do działalności SU organizuje Dyrektor szkoły.

 

 

Rozdział 2

Organy Samorządu Uczniowskiego

      Art.2.

         1. Uczniowie szkoły tworzą następujące organy

               a) uczniowie klasy,

               b) samorządy klas, 

               c) samorząd szkolny

 

      Art.3.

         1. Samorządy Klasowe wybierane są w sposób określony przez uczniów każdej klasy, pod kierunkiem wychowawcy klasy.

         2. Samorząd Klasowy może składać się z trzech do pięciu osób.

         3. W jej skład koniecznie powinien wejść: 

            a)  przewodniczący,

            b)  zastępca przewodniczącego,

     c)  skarbnik.        

      Art.4.

         1. W skład Szkolnego Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
                   a)Członkowie Zarządu (do trzech  osób),
                   b) Członkowie Rady Uczniów.

         2. Rada Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brwinowie - w zależności od planu pracy - może tworzyć stałe lub doraźne sekcje, zespoły robocze spośród członków samorządu. 

         3. W SU Gimnazjum działają stałe sekcje organizacyjne:
                a) finansowe
                b) kulturalno-muzyczna,
                c) plastyczna,

         4. Samorząd może powoływać sekcje nadzwyczajne, działające w celu wykonania konkretnego zadania.

 

      Art.5.

        1. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brwinowie i Gimnazjum Nr 1 w Brwinowie wybierani są przez samorząd uczniowski w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

        2. Rolą opiekuna jest koordynowanie pracy samorządu, doradzanie i pomaganie w realizacji zadań oraz inspirowanie uczniów do samodzielnej  działalności. 

         3. Opiekun samorządu po każdym półroczu sporządza sprawozdanie z działalności SU.

 

 

 

 

Rozdział 3

Praca Małego Samorządu Uczniowskiego

 

      Art.6.

         1. Mały Samorząd Uczniowski reprezentuje społeczność uczniowską klas     I-III.

         2. Mały Samorząd Uczniowski samodzielnie układa plan zadań i program pracy według własnych potrzeb i zainteresowań. 

        3. Główną działalnością samorządu są prace na rzecz szkoły, samych uczniów, wdrażanie ich do uroczystości i konkursów na terenie szkoły w klasach      I-III.

         4. Mały Samorząd Uczniowski pomaga organizować zabawy szkolne, uroczystości i imprezy.

         5. Samorząd w miarę swoich możliwości przeciwdziała wszelkim formom agresji i przemocy na terenie szkoły.

        6. W miarę swoich możliwości włącza się w organizację uroczystości i konkursów organizowanych na terenie miasta i gminy przez różnorodne organizacje społeczne.

        7. Mały Samorząd Uczniowski organizuje swoje spotkania z częstotliwością zgodną z potrzebami i dostosowaną do planu zadań i programu pracy.

 

Rozdział 4

Praca Samorządu Uczniowskiego

 

          Art.7.
 1. Zebranie wszystkich klasowych samorządów uczniowskich zwołuje opiekun szkolnego samorządu.
 2. Zebranie samorządu uczniowskiego może być zwołane na wniosek Dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej.
 3. Zebrania samorządu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w półroczu.      

 

      Art.8.

         1. Do zadań samorządów klasowych należą:

 1. współpraca z wychowawcą (pomoc dla wychowawcy w realizacji jego    zadań)
 2. organizacja imprez klasowych
 3. d) przedstawianie wychowawcy wniosków dotyczących klasy.
                 

       Art.9.

          1. Zebranie Rady Samorządu Uczniowskiego:
   a) ustala zasady tworzenia i kryteria wyboru SU,
   b) planuje pracę SU (uroczystości, imprezy, akcje, konkursy),

               c) zatwierdza roczny plan pracy SU,

               d) przedstawia dyrektorowi wnioski dotyczące działalności SU, udziału uczniów w życiu szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 5

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

 

       Art.10.

         1. Uczniowie mają prawo do:
        a) wyłania w demokratycznych wyborach swoich reprezentantów klasowych i szkolnych,
        b) opracowywania i uchwalania ordynacji wyborczej do Rady SU,
        c) organizowania działalności oraz gospodarowania funduszami SU,
        d) nowelizacji regulaminu samorządu,

                e) odwołania Rady SU,
        f) zmiany opiekuna SU,
        g) występowania do Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z wnioskami,
        h) przedstawiania i opiniowania spraw szkolnych, zwłaszcza dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak: 

         - zapoznania się z programami nauczania, ich treścią, celem  i stawianymi przez nie wymaganiami,
         - jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i  zachowaniu,
         - organizacji życia szkolnego,
         - działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej zgodnej z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi i w porozumieniu z Dyrektorem szkoły,
         - opiniowania pracy nauczycieli,
         - redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

 2. Uczniowie mają obowiązek respektowania uchwał i programów swojego samorządu.

 

 

 

 

Rozdział 6

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

 

    Art.11.
  1. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.
  2. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą: trzyosobowy zarząd i dwóch reprezentantów z każdej klasy.

 

Art..12.

       1. Wszelkie głosowania odbywają się przy obecności przynajmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
  2. Głosowanie jest:
        a) powszechne (każdy uczeń ma prawo głosu),
        b) równe (jednakowo liczy się głos każdego ucznia),
        c) bezpośrednie (każdy musi osobiście oddać swój głos),
 

 

    Art.13.
   1. Kampania wyborcza odbywa się tylko na terenie szkoły.
   2. W skład komisji wyborczej wchodzą:
         a) przewodniczący komisji – Dyrektor szkoły lub inna osoba przez niego powołana,
         b) zastępca przewodniczącego – opiekun SU,
         c) członkowie – trzech przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

           3. Głosowanie do SU odbywa się w ciągu jednego dnia.

           

 

         Art.14.
  1. Samorząd sam może złożyć odwołanie. Kieruje wtedy za pośrednictwem opiekuna SU pisemny wniosek do Dyrektora szkoły. Nowe wybory odbywają się w  ciągu 2 tygodni.
  2. W razie odwołania SU  jest zobowiązany pełnić swoje obowiązki do chwili przejęcia funkcji przez nowy samorząd.

 

 

Rozdział 7

Finanse Samorządu Uczniowskiego

 

       Art.15.

          1. Samorząd Uczniowski posiada własne środki finansowe.

             2. Zgromadzone fundusze SU dzieli według następujących zasad:

               a)  zakup niezbędnych do działalności SU artykułów,

               b) organizację imprez i uroczystości szkolnych,

 1. pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej.

 

 

Rozdział 6

 

W ramach Samorządu Uczniowskiego prowadzony jest w Gimnazjum Szkolny Klub Wolontariusza. 

 

Art.16.

Postanowienia ogólne wolontariatu

1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome, dobrowolne i systematyczne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.

2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

3. Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

4. Klub Wolontariusza jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

5. Klub Wolontariusza działa tam, gdzie może służyć ludziom, którzy tego potrzebują.

 

Art.17.

Cele i sposoby działania

 

1. Celem Klubu Wolontariusza jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej

    i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.

2. Celem Klubu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.

4. Klub Wolontariusza stwarza przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.

5. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.

6. Przygotowanie uczniów gimnazjum do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

7. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

8. Promocja idei wolontariatu w szkole.

9. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.

10. Klub Wolontariusza angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym (np. kwesty uliczne, koncerty charytatywne itp.) i ewangelizacyjnym (np. duże spotkania ewangelizacyjne, koncerty itp.).

11. Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez:

wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze, organizowanie spotkań informacyjnych o Klubie

Wolontariusza.

12. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Gimnazjum Zrzeszenia „Żołnierzy Wolność i Niezawisłość” w Brwinowie.

13. Klub Wolontariusza w sposób stały pragnie służyć pomocą dzieciom, osobom chorym,

niepełnosprawnym itp.

14. Klub Wolontariusza włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez, pełniąc podczas nich głównie funkcje służebne (np. organizacja punktów informacyjnych, kierowanie porządkiem, kwestowanie itp.).

Art.18.

Wolontariusze

 

1. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń gimnazjum pragnący służyć innym.

2. Członkiem Klubu może być młodzież szkolna, respektująca zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką.

3. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

4. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pomocy w domu.

5. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.

6. Każdy członek Klubu systematycznie wpisuje do „Dzienniczka Wolontariusza” wykonane prace oraz spostrzeżenia i opinie. Dokonywać wpisu może także osoba lub instytucja na rzecz której wolontariusz pracuje.

7. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.

8. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.

9. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

10. Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Klubu.

Każdy członek Klubu ma prawo do:

*    jasno określonego zakresu obowiązków,

*    prośby o pomoc,

*    wnoszenia nowych pomysłów,

*    ciągłego rozwijania swoich umiejętności,

*    ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu  zadaniami,

*    wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje.

Każdy członek Klubu ma obowiązek:

*    być osobą odpowiedzialną,

*    sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania,

*    być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla której pracuje,

*    zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,

*    brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które maja na celu rozwijanie wolontariuszy.

Art.19.

Standardy funkcjonowania Klubu Wolontariusza

 

 1. Prowadzenie warsztatów i szkoleń dla wolontariuszy – przygotowanie młodzieży do pracy woluntarystycznej.
 2. Koordynacja pracy wolontariuszy.
 3. Monitorowanie działań wolontariuszy.

 

Art.20.

Struktura Klubu Wolontariusza

 

1. Klub Wolontariusza.

2. Na czele Klub Wolontariusza stoi zespół koordynatorów wolontariatu.

3. Koordynatorem i opiekunem zostaje nauczyciel lub pedagog szkolny, który wyrazi chęć zaangażowania się w organizowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy.

4. Klub Wolontariusza może mieć więcej niż jednego nauczyciela opiekuna.

 

Art.21.

Obszary działania

 

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:

środowisko szkolne i środowisko lokalne (zewnętrzne).

 

Art.22.

Nagradzanie wolontariuszy

 

 1. Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco-podsumowujące, na którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką.
 2. Formy nagradzania:
 3. wyrażenie uznania słownego, pochwała na forum szkoły, umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej, wręczanie listów pochwalnych i dyplomów.
 4. Wolontariusz, który pracował systematycznie przez cały rok szkolny i przepracował co najmniej 15 godzin może otrzymać stosowne zaświadczenie.
 5. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

 

 

Rozdział 8

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

      Art.16.

          1. Samorząd Uczniowski posiada:

             a) Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
             b) Księgę Protokołów,
           
             c) roczny plan pracy,
             d) książkę wpływów i wydatków.

 

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

 

Regulamin został zatwierdzony przez Samorządy Uczniowskie na zebraniu w dniu ………………………….2013 roku. 

 Opiekun SU Gimnazjum Nr 1 w Brwinowie: p. Marta Skupio.

Opiekun SU Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brwinowie: p. Małgorzata Korpal.

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół Nr 1 w Brwinowie
  Zespół Szkół Nr 1
  05-840 Brwinów
  ul. Marsz. J. Piłsudskiego 11
 • Tel.: 0 22 729 59 60
  Numery wewnętrzne:
  61 - FAX
  63 – Pokój nauczycielski
  70 – Pedagog
  71 – Psycholog
  73 – Pielęgniarka
  75 – Płatny oddział przedszkolny (świetlica)
  105 lub 110 – Świetlica klas I- III
  72- Kierownik stołówki
  65 – Kadry
  69 - Recepcja
  60 – Sekretariat Szkoły

  Faks: 22 739 51 61

Galeria zdjęć